Müşterilerimize İlişkin Aydınlatma Metni

Delmar Endüstriyel Ürünler ve Dış Tic. San. A.Ş MÜŞTERİLERİNE İLİŞKİN KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU KAPSAMINDA AYDINLATMA METNİ

Delmar Endüstriyel Ürünler ve Dış Tic. San. A.Ş  (“Ceramila”) (Mersis No: 0195043651200001) olarak faaliyetlerimizin planlanması ve yürütülmesi amacıyla siz değerli müşterilerimizin birtakım kişisel verilerini işlemekteyiz. Kişisel verilerinizin işlenme süreçleri ile ilgili olarak sizleri bilgilendirmek adına ve şeffaflık ilkesi doğrultusunda işbu aydınlatma metnini hazırlamış bulunmaktayız. 

 1. KİŞİSEL VERİLERİNİZİN KORUNMASI İLGİLİ BİLGİLENMENİN TAM OLARAK SAĞLANABİLMESİ İÇİN AŞAĞIDAKİ KAVRAMLARIN NE ANLAMA GELDİĞİNİ BİLMELİSİNİZ.

Bu metinde geçen;

Kişisel Veri: Kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgiyi,

Özel Nitelikli Kişisel Veri: İlgili kişiye ait olan ırk, etnik köken, siyasi düşünce, felsefi inanç, din, mezhep, diğer inançlar, kılık ve kıyafet, dernek, vakıf veya sendika üyeliği, sağlık, cinsel hayat, ceza mâhkumiyeti ve güvenlik tedbirleri, biyometrik ve genetik veriyi ifade eder. 

Kişisel Verilerin İşlenmesi: Kişisel verilerin elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devredilmesi, elde edilebilir hale getirilmesi, sınıflandırılması, kullanılmasının engellenmesi dahil olmak üzere toplandıktan sonra silme, yok etme ya da anonim hale getirmeye kadar geçen süreçte yapılan her türlü faaliyeti,

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”): 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nu,

Veri Sorumlusu: Kişisel Verilerin işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, veri kayıt sisteminin kurulmasından ve yönetilmesinden sorumlu olan gerçek veya tüzel kişiyi, ifade eder ve Ceramila veri sorumlusu sıfatıyla hareket etmektedir.

Bu kapsamda, veri sorumlusu sıfatıyla ve gerekli olan tüm teknik ve idari tedbirleri almak suretiyle kişisel verilerinizi; Türkiye Cumhuriyeti Anayasası, devletimizin taraf olduğu uluslararası sözleşmeler ve 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) başta olmak üzere, kişisel verilerin korunması ile ilgili tüm mevzuatın öngördüğü sınırlar çerçevesinde, KVKK’nın 4. maddesinde yer alan;

• Hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun olma,

• Doğru ve gerektiğinde güncel olma,

• Belirli, açık ve meşru amaçlar için işlenme,

• İşleme amaçlarıyla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olma,

• İlgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza edilme ilkelerine uygun olarak işleyeceğiz.

 1. VERİ SORUMLUSUNUN KİMLİĞİ

6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) kapsamında şirketimiz, Delmar AŞ veri sorumlusu sıfatıyla hareket etmektedir. 

 1. HANGİ KİŞİSEL VERİLERİNİZİ İŞLİYORUZ? HANGİ AMAÇLARLA İŞLİYORUZ?

Veri Kategorizasyonu

Açıklama

Kimlik BilgisiAd, soyadı, zorunlu olmamakla birlikte TC. kimlik numarası.
İletişim BilgisiTelefon numarası, açık adres bilgisi, e-posta adresi vb. iletişim bilgileri.
 • Kimlik bilgilerinizi; Fatura düzenlemek, sizinle iletişime geçebilmek vb sebepler için,
 • Adres bilgisini; İletişime geçebilmek ve teslimatı sağlayabilmek, satış faaliyetlerimizin yerine getirilmesini sağlamak, müşteri memnuniyetini sağlamak vb amaçlarla,
 • Kredi Kart vb Ödeme bilgileriniz; ödeme çözümleri sürecindeki iş ortağımız Iyzico tarafından işlenmektedir. Bu verileriniz yönünden veri sorumlusu Iyzico olup Iyzico'nun kişisel veri politikasına https://www.iyzico.com/gizlilik-politikasi adresinden ulaşabilirsiniz.
 1. İŞLENEN KİŞİSEL VERİLERİN KİMLERE VE HANGİ AMAÇLA AKTARILABİLECEĞİ

İşlediğimiz kişisel verileriniz yukarıda sayılan amaçlar dahilinde ve KVKK’nın 8. ve 9. maddelerinin belirlediği koşullar çerçevesinde;

Kimlik Bilgisi ve İletişim Bilgisi

 • İlgili kamu kurum ve kuruluşlarının talepleri doğrultusunda ve talep amaçlarıyla sınırlı olarak hukuken yetkili kamu kurum ve kuruluşlarına,
 • Şirketimizin faaliyet konularını ve kamu hizmetlerini gerçekleştirebilmek amacıyla iş organizasyonu kapsamında yer alan iş birliği içinde olduğumuz gerçek/tüzel kişiler ile kamu kurum ve kuruluşlarına, çözüm ortaklarına, yurt dışındaki iş ortaklarımıza, hukuki ve mali danışmanlara, denetim firmalarına, özel entegratör firmalarına, bağımsız denetim firmalarına, mali müşavir/muhasebe firmalarına, hukuk bürolarına,
 • Bankacılık-finans işlemleri ve maaş ödemelerinin gerçekleştirilmesi amacıyla banka ve finans kurumlarına,
 • İşin kolaylaştırılması ve geliştirilmesi amacıyla iş yerinde kullanılan Microsoft Teams, Google, Skype gibi yurt içi veya yurt dışında bulunan dijital sistem sağlayıcılara, teknoloji alanındaki şirketlere aktarılmasına, vb.
 1. KİŞİSEL VERİ TOPLAMANIN YÖNTEMİ ve HUKUKİ SEBEBİ

Kişisel verileriniz, internet sitesi, muhtelif sözleşmeler, her türlü bilgi formları, sosyal medya uygulamaları, müşterilerimizden, tedarikçilerimizden ve iş ortaklarımızdan gelen yazılı, sözlü ve dijital bildirimler ile burada sayılanlarla sınırlı olmamak üzere sözlü, yazılı veya elektronik kanallar aracılığı ile açık rızanız ya da kanunda öngörülen diğer veri işleme şartları kapsamında toplanmaktadır. Bu bilgiler, ticari ve idari faaliyetlerimizin, yasalar çerçevesinde sunulabilmesi ve bu kapsamda Şirketimizin ticari hayatını sürdürebilmesi ve yasalardan doğan mesuliyetlerini eksiksiz ve doğru bir şekilde yerine getirebilmesi amaçlarıyla edinilir. Ceramila tarafından gerçekleştirilen toplama faaliyeti KVKK’nın 5. maddesinin 2. fıkrası uyarınca;

 • Ceramila’nın hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması,
 • Sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması.
 • İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, Ceramila’nın meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması sebepleriyle gerçekleştirilmektedir.

 

 1. İLGİLİ KİŞİLERİN 11. MADDEDE BELİRTİLEN HAKLARI

Müşterilerimiz, Şirketimizin yukarıda yer alan adresine noter aracılığıyla gönderilecek ihtarname veya kimlik ibraz ederek şahsen başvuru yöntemiyle başvuruda bulunarak;

a) Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme, 

b) Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, 

c) Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, 

ç) Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, 

d) Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme, 

e) KVKK’nın 7’nci maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme, 

f) (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, 

g) İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, 

ğ) Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme, haklarına sahiptir.

Belirtilen haklarınız kapsamında taleplerinizi, noter aracılığıyla yazılı olarak Oruç Reis Mah. Tekstilkent Sit. A21 Blok No:24 Esenler / İstanbul, Türkiye adresine ulaştırarak ya da bize ve sistemimizde kayıtlı bulunan elektronik posta adresinizi kullanmak suretiyle mail adresimize info@ceramila.com ulaşarak iletebilirsiniz. Kişisel verilerinizin KVKK’nın 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde verilerinizin imha edilmesini (silinmesini, yok edilmesini veya anonim hale getirilmesini) Ceramila’dan yazılı olarak talep edebilirsiniz. Aynı zamanda verilerin aktarıldığı veya aktarılabileceği üçüncü kişilerin imha ve/veya düzeltme talebiniz ile ilgili bilgilendirilmesini talep edebilirsiniz. Ancak imha ve düzeltme talebinizi değerlendirerek hangi yöntemin uygun olduğu somut olayın koşullarına göre tarafımızca değerlendirilecektir. Bu bağlamda Ceramila tarafından seçilen imha yöntemini neden seçildiği ile ilgili Ceramila’dan her zaman bilgi talep edebilirsiniz.

Tarafımıza iletilen başvurular, talebin niteliğine göre talebin Şirketimize ulaştığı tarihten itibaren en geç 30 (otuz) gün içerisinde yanıtlandırılmaktadır. Değerlendirme ve karar verme işleminin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi durumunda Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenen tarifedeki ücret esas alınacaktır. Daha fazla bilgi için https://ceramila.com/ internet adresimizi ziyaret edebilirsiniz. 

Siz değerli müşterilerimizin bilgilerine sunarız.

 

Müşteri Açık Rıza Formu

AÇIK RIZA BEYANI

6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve ek mevzuatı doğrultusunda kişisel verilerimin işlenmesine ve aktarılmasına ilişkin olarak Ceramila A.Ş tarafından gerekli aydınlatma tarafıma yapılmıştır.

Kişisel verilerimin aktarılmasına ilişkin olarak;

 

 • Teknoloji, hukuk, insan kaynakları ve mali vb. konularda alanlarında uzman danışmanlık firmalarına, firmaların çalıştığı alan ile ilgili teknik ve idari destek alınması amacıyla aktarılmasına,
 • İşin kolaylaştırılması ve geliştirilmesi amacıyla şirketin kullanmakta olduğu yurt içi veya yurt dışında bulunan dijital sistem sağlayıcılara, teknoloji alanındaki şirketlere aktarılmasına,
 • Tarafıma sağlanacak kampanya/indirimler/imkan ve ayrıcalıklardan yararlanmak amacıyla bağlantılı ve sınırlı olarak kampanya/indirim/imkan ve ayrıcalık sağlayan üçüncü kişi/kurumlara ve çözüm ortaklarına aktarılmasına,

Açık rızamı yukarıda belirtmiş olduğum şekilde ortaya koymaktayım. İşbu metin ile vermiş olduğum açık rıza beyanımın her zaman veri sorumlusu olan Ceramila A.Ş’ye ait https://ceramila.com/web sitesinde yer alan Kişisel Verilere İlişkin Aydınlatma Metni’nde (https://ceramila.com/sayfa/kisisel-verilere-iliskin-aydinlatma-metni) belirtilen usul ile geri alınabileceği hususunda bilgilendirildim.